Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Total System Development B.V., hierna te noemen “TSD”, aan de afnemer, hierna te noemen “de Klant”, aangeboden en geleverde producten en diensten. TSD en de klant worden gezamenlijk aangeduid als “partijen”.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– “apparatuur”: het computersysteem met inbegrip van randapparatuur en systeemprogrammatuur.
– “programmatuur”: alle door TSD geleverde software.
– “producten”: alle door TSD geleverde zaken.
– “diensten”: de door TSD te verrichten diensten en werkzaamheden zoals beschreven in
   aanbiedingen, offertes of overeenkomsten.
– “installatie”: het moment waarop de programmatuur in de apparatuur van de klant wordt geladen en
   aantoont dat de programmatuur op de apparatuur werkt.
– “levertijd”: de tijd waarbinnen TSD, conform overeenkomst, de werkzaamheden dient uit te voeren of
   producten dient te leveren.
– “gebruiksrecht”: het recht om een zaak te mogen gebruiken, een licentie ten behoeve van het
   gebruik van software.

1.3. TSD is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Indien er sprake is van een inhoudelijke wijziging zal TSD de klant hierover informeren en de klant 30 dagen de gelegenheid geven om bezwaar te maken tegen de wijziging. Indien een wijziging niet door klant wordt geaccepteerd, zal TSD in overleg treden met de klant. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft klant de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen per de datum dat de aangepaste voorwaarden van kracht worden.

 

2. Aanbiedingen

2.1. Overeenkomsten zijn tot stand gekomen na ondertekening van de door TSD gedane aanbieding door de klant, met in achtneming van de geldigheidstermijn. TSD is, binnen haar normale bedrijfsuitvoering, vrij om orders te accepteren of te weigeren indien daartoe voor TSD moverende redenen zijn.

2.2. Aanbiedingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op de TSD ten dienste staande informatie zoals door de klant verstrekt. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens waarop de aanbieding is gebaseerd.

2.3. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn maximaal 30 dagen van kracht, te rekenen vanaf de datum van het uitbrengen daarvan, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

3. Prijs en levertijden

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen die van overheidswege kunnen worden opgelegd. Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s en klant dient betalingen in euro’s te voldoen;

3.2. Werkzaamheden in aanbiedingen en overeenkomsten zijn opgenomen als voorcalculatie of begroting (inclusief stelposten).

3.3. TSD is gerechtigd de gehanteerde prijzen aan te passen. Bij een prijsverhoging heeft klant de mogelijkheid om de overeenkomst, waarop de prijsverhoging van toepassing is, op te zeggen. Deze opzegmogelijkheid geldt niet in geval van prijsverhogingen op basis van een prijsindexering conform het CBS indexcijfer.

4. Programmatuur Gebruiksrecht

4.1. Alle programmatuur, met inbegrip van aanvullingen en nieuwe versies, wordt aan de klant beschikbaar gesteld op basis van een gebruiksrecht. Alle intellectuele eigendom op de programmatuur en documentatie, of daarin belichaamde of in verband daarmee gebruikte auteursrechten, octrooirechten of merkrechten blijft in eigendom van TSD.

4.2. De klant is gerechtigd om uitsluitend voor eigen back-up- of archiveringsdoeleinden een redelijk aantal kopieën van de programmatuur te vervaardigen. Alle bepalingen en voorwaarden van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kopieën van de programmatuur.

5.  Onderhoud en ondersteuning

5.1. Overeenkomsten voor onderhoud worden aangegaan op basis van (service en/of dienstverlenings-) contracten voor een periode van minimaal 1 jaar en worden, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode.

5.2. De inhoud van de dienstverlening binnen de reikwijdte van (service en dienstverlenings-) contracten staat uitgelegd in de service- en dienstverleningsvoorwaarden van TSD dan wel, indien expliciet overeengekomen, in een specifieke opdracht of SLA. 

6. Beëindiging

6.1. Tenzij specifiek anders bepaald is een (service- en/of dienstverlenings-) contract jaarlijks opzegbaar door één der partijen met in achtneming van een opzegtermijn van 90 kalenderdagen.

6.2. Een opzegging dient te allen tijde schriftelijk, per aangetekende brief, te worden ingediend.

6.3. TSD is gerechtigd de overeenkomst(en), zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, indien:
– de klant in staat van faillissement verkeert;
– de klant surséance van betaling aanvraagt;
– de klant overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
– de klant onder curatele wordt gesteld;
– de klant jegens TSD niet voldoet aan verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst(en).

7. Klantverplichtingen

7.1. De klant verplicht zich om:

– de programmatuur en apparatuur op een zorgvuldige en oordeelkundige wijze te gebruiken of te
  laten gebruiken, waarbij geen wijzigingen worden toegebracht aan de programmatuur, tenzij
  daarvoor schriftelijke toestemming door TSD is gegeven;
– bij storingen het gebruik van de programmatuur en apparatuur direct te staken en de verstoring te
  melden bij TSD;
    –  aan zijn personeel een behoorlijke opleiding te geven voor het gebruik en de toepassing van de
       apparatuur en programmatuur en zorg te dragen voor toezicht en beheer op het gebruik van de
       apparatuur en programmatuur;
    –  TSD, ten behoeve van ondersteuning, onderhoud of overige werkzaamheden in opdracht van de
       klant, ongehinderd toegang tot de apparatuur en programmatuur te verschaffen.

7.2. TSD is niet tot onderhoud en ondersteuning gehouden indien en voor zover door de klant enige verplichting uit de overeenkomst niet worden nagekomen. Eventueel alsdan uit te voeren werkzaamheden worden aan de klant in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van TSD.

8.  Beperkte garantie en beperking van aansprakelijkheid

8.1. TSD is uitsluitend aansprakelijk voor schade opgekomen in verband met door TSD geleverde producten en diensten, indien deze schade haar oorzaak vindt in opzet of grove schuld van TSD of van haar personeel en/of derden waarvan TSD zich bedient bij de uitvoering van overeenkomsten en/of diensten.

8.2. Niet aan TSD toerekenbare oorzaken in geval van schade zijdens de klant omvatten, doch zijn niet beperkt tot, de volgende: storingen als gevolg van bedienings- cq. gebruikersfouten, fouten in de communicatielijnen en/of spanningsvoorzieningen, gebruiksgoederen, gebreken in apparatuur, onjuiste installatie en wijzigingen aangebracht door klant en/of derden.

8.3. In geval TSD aansprakelijk is voor door de klant geleden schade, zal de aansprakelijkheid voor de door de klant geleden schade beperkt zijn tot ten hoogste de factuurwaarde van betreffende dienst, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over de periode van 12 maanden.

8.4. Vorderingen tot schadevergoeding moeten binnen zes (6) maanden na het ontstaan van de schade bij TSD schriftelijk, per aangetekende brief, zijn gemeld op straffe van verval;

8.5. TSD is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of te herstellen, mits dit geschiedt binnen zes (6) maanden nadat de schade bij TSD is gemeld;

8.6. In geen geval is TSD aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder andere, maar niet beperkt tot; schade welke verband houdt met het verloren gaan van gegevens, bedrijfsstagnatie, omzetverlies, gederfde winst, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, materialen, programmatuur van derden of enigerlei andere vervolgschade.

8.7. De klant vrijwaart TSD voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden of in verband met de door TSD geleverde producten en/of diensten.


9. Overmacht

9.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat indien één der partijen ten gevolge van overmacht redelijkerwijs verhinderd wordt om aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen, de door overmacht getroffen partij gerechtigd is nakoming van haar alsdan resterende verplichtingen voor de duur van de overmacht op te schorten;

9.2
. De door overmacht getroffen partij is gehouden om zo spoedig mogelijk nadat de overmacht is ontstaan de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen, voorzien van een opgave van een indicatie van de te verwachten duur van overmacht.

10. Eigendomsvoorbehoud

TSD behoudt zich het eigendom voor van alle door TSD aan de klant geleverde producten in de meest ruime zin des woord. Het eigendom van deze producten gaat eerst op de klant over zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens TSD heeft voldaan. Er worden aan de klant geen eigendomsrechten op programmatuur/apparatuur of enig gedeelte daarvan overgedragen, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders met TSD is overeengekomen. Indien en voor zover te eniger tijd als gevolg van een wettelijke regeling de werking van onderhavig artikel ten nadele van TSD mocht worden beperkt, verbindt de klant zich om op eerste verzoek van TSD ten behoeve van TSD een bezitloos pandrecht te vestigen terzake aan de klant geleverde producten tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de klant.

11. Betalingen

11.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betalingen dienen plaats te vinden zonder enige korting of compensatie op een door TSD aan te wijzen bankrekening.

11.2
.TSD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering, of andere zekerheden, voorafgaande aan levering en/of installatie te verlangen.

11.3.
In geval de klant zijn betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is TSD gerechtigd,

– zonder rechtelijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling, de levering en/of installatie uit te
  stellen;
– buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, met een minimum van ten minste 10% over de
  achterstallige betaling;
– wettelijke handelsrente te vorderen over het openstaande bedrag met ingang van de vervaldatum
  van de, door klant verschuldigd geraakte, factuur over iedere maand of gedeelte van de maand
  waarin de verschuldigde factuur onbetaald is gebleven;
– schadevergoeding van de klant te vorderen.

11.4. De klant doet afstand van het recht om een schuld aan TSD te verrekenen met een vordering op TSD.

12. Geheimhouding

Partijen dragen er zorg voor om de aan elkaar verstrekte informatie vóór, tijdens en na uitvoering van een overeenkomst van service, dienstverlening of levering vertrouwelijk te (blijven) behandelen.

13. Overige bepalingen

13.1. De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

13.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan een bepaling overeenkomen die de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.


14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Op de verhouding tussen partijen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

14.2. Terzake van geschillen welke mochten ontstaan uit aangegane overeenkomsten en/of verleende diensten is bij uitsluiting de rechtbank Noord-Nederland bevoegd.