Skip to content

Privacyverklaring

1. Hoe gaan wij met gegevens van onze klanten en/of bezoekers om?

Privacy vinden wij belangrijk en respecteren wij te allen tijde. Daarom gaan wij zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die ons ter beschikking staan. Gegevens van onze klanten, bezoekers (van onze websites) en anderen zullen wij vertrouwelijk behandelen. Wij nemen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.

 

2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt in het kader van de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden en/of voor het specifieke doel waarvoor een contract met ons afgesloten is. Tenzij expliciet overeengekomen of op grond van wettelijke verplichtingen zullen persoonsgegevens nimmer met derden worden gedeeld.

Indien een contact- of reactieformulier via de website wordt gebruikt, worden de ingevulde gegevens alleen gebruikt voor de uitvoering van de gedane aanvraag of inschrijving. Eveneens kunnen wij deze gegevens in de toekomst gebruiken voor de toezending van informatie door middel van een nieuwsbrief. Dit doen wij op basis van het aangegeven interessegebied. Wanneer toezending van nieuwsbrieven niet (langer) gewenst is, kan een uitschrijving eenvoudig worden geregeld door middel van een link in de nieuwsbrief. 

 

3. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of het doel waarvoor iemand ons heeft benaderd. Indien aangegeven is dat er prijs gesteld wordt op het ontvangen van (toekomstige) informatie van ons, zullen wij gegevens voor uitsluitend dát doel in ons systeem houden. 

 

4. Wat houdt het gebruik van buttons van social media op onze website in?

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Dergelijke verwijzingen vallen niet onder het beheer van TSD en daarom kunnen wij geen invloed uitoefenen op de effecten van deze buttons of links. In de privacyverklaring van de social media websites is na te lezen hoe zij omgaan met (persoons) gegevens.

 

5. Wat doen wij met bezoek- en klikgedrag?

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze informatie kan worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee onze website. Wij proberen deze informatie zo veel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze niet aan derden tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

 

6. Hoe maken wij gebruik van cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van een computer wordt opgeslagen. Cookies worden door ons gebruikt om persoonlijke instellingen en voorkeuren te onthouden.  

 

7. Is deze privacyverklaring ook van toepassing op andere websites?

Via onze website zijn ook andere websites te benaderen door middel van het klikken op een link. Wij hebben geen invloed op websites van anderen en dragen geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. Op websites van anderen is, indien aanwezig, de aldaar geldende privacyverklaring terug te vinden. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor websites die onder het beheer van TSD IT bv vallen

 

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren indien wij dit noodzakelijk achten. Wij adviseren om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat een eventuele wijziging niet onopgemerkt blijft. 

 

9. Altijd recht op inzage in eigen gegevens!

Indien gewenst, is  de persoonlijke informatie die wij opgeslagen hebben in te zien. Wanneer deze informatie onjuist is gebleken, kunnen wij deze gegevens op verzoek aanpassen. Persoonsgegevens kunnen ook op verzoek van de betrokkene worden verwijderd. Een dergelijk verzoek zullen wij uiteraard honoreren tenzij er een op ons rustende verplichting bestaat om de persoonsgegevens te moeten bewaren.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.

 

10. Waar kan ik terecht voor meer informatie of een klacht?

Wanneer er vragen zijn over de wijze waarop wij omgaan met privacy of een klacht met betrekking tot privacy, neem dan contact op met de Serviceorganisatie van TSD IT bv o.v.v. privacy.

TSD IT bv
Grote Voort 207
8041 BK Zwolle
T: (038) 850 50 50
E: info@tsd.nl